User Tools

Site Tools


titeuno

TiTen virallisen UNO-turnauksen pelisäännöt:
Pelissä käytetään virallisen UNO-pelin sääntöjä muokkauksin. Kaikkia pelisääntöjä ei ole tässä siis mainittu. Jos pelaajia on monta, finalistit valitaan pienemmillä eräpeleillä, joissa ei lasketa pisteitä. Finaalipeleissä voittaja ratkeaa pistelaskulla eli sillä, kuka saa ensimmäisenä tietyn määrän pistettä. Vuoden 2022 ensimmäisen TiTen virallisen UNO-mestaria valitessa viralliset pelisäännöt ovat vielä ilman varsinaista testausta ja saattavat kaivata muutoksia myöhemmin. Tärkeintä on pitää tarkat säännöt virallisissa mestaruuspeleissä, vaikka säännöt muuttuisivat vuosien mittaan.

Pelin tavoite:
Tavoitteena on päästä ensimmäisenä eroon kaikista kädessä olevista korteista. Finaalipelissä lasketaan pisteitä vastapelaajien käteen jäävistä korteista. Eri erissä saadut pisteet lasketaan yhteen ja turnauksen voittaa se, joka on kerännyt ensimmäisenä 250–500 pistettä. Pistemäärä valitaan finaalipelaajien lukumäärän mukaan, jotta peli kestää sopivan ajan. Tuomarit valitsevat ennen pelin alkua pistemäärän.

Valmistelu:
TiTen virallisessa UNO-turnauksessa ei käytetä ”Jokeri”, ”Vaihda korttipakkaa”, ”Sekoita kortit” tai ”mukautettava” -kortteja. Nämä kortit poistetaan pakasta ennen peliä. Jokainen pelaaja nostaa yhden kortin. Se, jolla on isoin kortti numeroltaan, saa aloittaa pelin. Erikoiskortit symboloivat tässä nollaa. Tuomari tai pelin aloittaja sekoittaa kaikki kortit eli pakan ja jakaa jokaiselle pelaajalle 7 korttia kuvapuoli alaspäin. Lopuista korteista tulee nostopakka. Päällimmäinen kortti nostopakasta nostetaan tämän viereen ja siitä tulee poistopakka. Jos ensimmäinen kortti on erikoiskortti, toimitaan ohjeiden mukaan PAITSI jos on ”nosta 4”-kortti. Siinä tapauksessa kortti sekoitetaan nostopakkaan takaisin ja nostetaan uusi kortti poistopakkaan.

Pelin kulku:
Pelaajat vuorollaan laittavat poistopinoon joko saman numeroisen, saman symbolisen tai samanvärisen kortin riippuen mikä kortti on poistopinossa päällimmäisenä TAI voivat laittaa vuorollaan mustan kortin riippumatta mikä kortti on päällimmäisenä poistopinossa. Mustia kortteja voi laittaa vain yhden kerrallaan (eli ei voi ”stäkätä”). Erivärisiä, mutta saman numeroisia tai symbolisia kortteja saa laittaa päällekkäin useampia yhden vuoron aikana (voi ”stäkätä”). Jos mikään kädessä olevista korteista ei sovi tai pelaaja ei halua käyttää korttejaan, nostaa pelaaja nostopinosta yhden kortin. Jos tämä kortti sopii, pelaaja voi halutessaan pelata sen. Pelaaja ei voi enää kortin nostettuaan käyttää samalla vuorolla jotain muuta kädessään olevaa korttia. Yhden kortin noston jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle.

Korttien loppuminen:
Kun pelaaja laittaa toiseksi viimeisen kortin, hänen täytyy huutaa selkeästi ”UNO” merkiksi muille siitä, että on enää yksi kortti kädessä jäljellä. Jos pelaaja unohtaa sanoa ”UNO” ja seuraava pelaaja ehtii laittaa oman korttinsa poistopinoon tai nostamaan kortin nostopinosta, joutuu ”UNO”:n unohtaneen pelaajan nostaa välittömästi nostopinosta kaksi korttia. Myös liian epäselvästi huudettu ”UNO” voi johtaa sakkoon eli kahden kortin nostamiseen nostopinosta, jos tuomarit näin tulkitsevat. Viimeinen kortti, jonka pelaaja käyttää EI saa olla musta kortti. Pelaajan täytyy siis nostaa nostopinosta jokin toinen kortti viimeistään sinä vuorona, kun kädessä on enää musta kortti. Erä päättyy, kun jollain pelaajalta loppuu kädestä kortit. Finaalipelissä lasketaan muiden pelaajien jäljelle jääneiden korttien pisteet. Jos viimeisenä laitettu kortti oli ”Nosta 2”-kortti, tai useampi sellainen, joutuu seuraava pelaaja vielä nostamaan kortteja ja nämä juuri nostetut kortit lasketaan myös pistelaskussa. Jos yhdelläkään finaalipelaajalla ei ole vielä päätetty voittomäärä pistettä, kun pisteet on laskettu, aloitetaan uusi erä.

Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteissa tuomareilla on viimeinen sana ja pelaajien täytyy kunnioittaa arvoisien tuomareiden sanoja. Tuomarien täytyy kunnioittavasti seurata TiTen virallisia sääntöjä sekä virallisen ”UNO”-pelin sääntöjä. Jos ongelmatilannetta ei ole käsitelty säännöissä, tekevät tuomarit mahdollisimman reilun päätöksen sen hetkisen parhaimman tiedon mukaan. Tapahtumat noudattavat TREYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä turvallisemman tilan periaatteita. TiTen viralliseen UNO-turnaukseen osallistuvat hyväksyvät, että tuomarit voivat poistaa häiriöpelaajat pelistä.

Pisteet:
Kaikki numerokortit (0-9): Numeron osoittama pistemäärä Nosta 2: 20 p Suunnanvaihto: 20 p Ohitus: 20 p Nosta 4: 50 p

Historia:
TiTen viralliset UNO-turnauksen säännöt ovat tehneet TiTen 30(+1)-vuosijuhlatoimikunta vuonna 2022.

————

Rules for TiTe’s official UNO tournament:
The official UNO rules are used with edits in the game. So all the rules are not written here. If there are many players, the finalists will be chosen with rounds of smaller games where points are not calculated. In the final games the winner is resolved by counting points. The winner is the player who gets first to a set amount of points. In TiTe’s first official UNO tournament in 2022 the official rules are still without any formal testing and might need editing later on. The most important thing is to have precise rules in the official championship games, even though the rules would change during the years.

Goal of the game:
The goal is to be the first player to get rid of the cards in their hand. In the final game points will be counted from the cards left in other players hands. The points collected during different rounds will be summed up and the winner is the player that has collected 250-500 points first. The goal point amount is chosen based on the amount of players in the final game so that the game is reasonable in length. The referees will choose the goal point amount before the game starts.

Preparations:
In TiTe’s official UNO tournament the “Joker”, “Shuffle hands”, “Swap hands”, and “Customizable” cards are not used. These cards will be removed from the deck before the game. Every player draws one card from the deck. The one who got the biggest number gets to start the game. Special cards are zeros in this part. The referee or the starting player shuffles the deck and deals out 7 cards for each player face down. The rest of the cards form the draw pile. The first card in draw pile will be turned up next to the pile and that will become the discard pile. If the first card is a special card, follow the rules, EXCEPT if the card is “Draw 4”. In the event of “Draw 4”, it will be shuffled back to the draw pile and a new card is picked to the discard pile.

Game play:
Each player in their turn puts to the discard pile a card with the same number, same symbol or same colour as the topmost card in the discard pile OR they can put a black card to the discard pile regardless of the topmost card in discard pile. Only one black card can be used at a time in a turn (no stacking). Cards with different colours, but the same number or symbol can be used multiple at a time in a turn (stacking allowed). If none of the cards in a hand is suitable or the player doesn’t want to use their cards, the player will draw one card from the draw pile. If this card is suitable the player can use it. The player can’t play other cards in their hand during this turn after drawing the one card. After drawing the one card the turn passes to the next player.

Running out of cards:
When a player puts down to the discard pile their second to last card, they have to shout clearly “UNO” as a sign to the other players that they have only one card left in their hand. If the player forgets to say “UNO” and the next player gets to put their card on the discard pile or to draw a card from the draw pile, the player that forget to say “UNO” must draw two cards immediately from the draw pile. Also a too unclearly shouted “UNO” can result in a penalty of drawing two cards from the draw pile, if the referee decides so. The last card the player uses, CAN’T be a black card. The player must draw a card from the draw pile at the latest on that turn that they have only a black card left in their hand. The game ends when one of the players runs out of cards in their hand. In the final game points are calculated from the cards left in other players hands. If the last card used was “Draw 2” or multiple of those cards, the next player must still draw the cards and these drawn cards will be calculated to the points. If none of the final game players have yet reached the goal point amount after the points are calculated, a new game is started.

Problem situations:
In problem situations the referees have the last word and the players must honour the words of the esteemed referees. The referees must honourably follow TiTe’s official rules and the official “UNO” rules. If the problem situation is not handled in the rules, the referees make the fairest decision possible with the best knowledge available. The events follow TREY’s equality plan and principles for safer places. The players participating in TiTe’s official UNO tournament agree that the referees can remove players causing trouble.

Points:
All number cards (0-9): The number in the card Draw 2: 20 p Reverse: 20 p Skip: 20 p Draw 4: 50 p

History:
TiTe’s official UNO tournament rules are made by the TiTe’s 30(+1) anniversary committee in year 2022.

titeuno.txt · Last modified: 2022/03/26 17:50 by kitsu