User Tools

Site Tools


taloustoimikunnan_tyoejaerjestys

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n Taloustoimikunnan työjärjestys

I Yleistä

1 § Soveltamisala

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n, myöhemmin killan, taloustoimikunnassa noudatetaan tätä työjärjestystä sen lisäksi, mitä killan säännöissä on määrätty.

2 § Puheenjohtajiston ja sihteerin valinta

Taloustoimikunta valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Taloustoimikunnan sihteerinä voi toimia killan hallituksen jäsen, jolloin sihteeri on äänivallaton. Sihteerinä voi toimia myös äänivallallinen taloustoimikunnan jäsen.

3 § Tehtävät

Taloustoimikunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana ja valmistelevana asiantuntijaelimenä, joka antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai killan kokoukselle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Taloustoimikunnan tehtäväpiiriin kuuluvat - killan talous ja sitä koskevien suunnitelmien valmistelu, - killan talousarvion laatimiseen osallistuminen, - killan tilinpäätöksen käsitteleminen ja - killan kokouksen sille määräämät tehtävät.

4 § Toimikunnan jäsenet

Taloustoimikuntaan kuuluu ainakin 3 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista vähintään 2 on nimityshetkellä killan jäseniä. Taloustoimikunnan jäsenet nimittää killan kokous.

II Taloustoimikunnan kokoukset

5 § Taloustoimikunnan kokoukset

Taloustoimikunnan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus, toimikunnan puheenjohtaja tai toimikunnan varapuheenjohtaja toimikunnan keskenään päättämällä tavalla. Toimikunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on paikalla vähintään puolet toimikunnasta mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

6 § Asioiden ottaminen kokoukseen ja päätösesitykset

Asiat ja päätösesitykset toimikunnan kokoukseen valmistelee toimikunnan puheenjohtajisto. Valmistelussa apuna voi olla myös killan hallituksen jäsen.

7 § Päätöksenteko

Toimikunnan kokouksissa noudatetaan killan säännöissä kuvattua päätöksentekojärjestystä soveltuvin osin.

III Toimikunnan kausi ja toimikunnan jäsenen vapauttaminen tehtävistään

8 § Toimikunnan jäsenen nimittäminen toimikuntaan

Toimikunnan jäsen nimitetään 1 vuodeksi kerrallaan.

9 § Toimikunnan jäsenen vapauttaminen tehtävistään

Toimikunnan jäsen voi pyytää eroa tehtävästään ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajistolle tai killan hallituksen jäsenelle. Eron myöntää killan kokous.

10 § Toimikunnan täydentäminen

Killan kokous voi halutessaan täydentää toimikuntaa kesken toimikauden.

IV Erityisiä määräyksiä

11 § Työjärjestyksen muuttaminen

Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa killan kokouksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

12 § Työjärjestyksen voimaantulo

Tämä työjärjestys astuu voimaan välittömästi.

Hyväksytty killan kokouksessa 27.4.2021.

taloustoimikunnan_tyoejaerjestys.txt · Last modified: 2021/05/16 18:22 by ple