User Tools

Site Tools


tyoejaerjestys

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n Työjärjestys

I Yleistä

1 § Soveltamisala

Tampereen TietoTeekkarikilta ry:n (myöhemmin killan) kokouksissa noudatetaan tätä työjärjestystä sen lisäksi, mitä killan säännöissä on määrätty.

II Killan kokoukset

2 § Koolle kutsuminen ja laillisuus

Kokous kutsutaan koolle killan sääntöjen 11 § määräämällä tavalla.

3 § Äänioikeus

Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja läsnäolo- sekä puheoikeudet määräytyvät killan sääntöjen 12 § mukaan.

4 § Esteellisyys

Jäsen on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, mikäli hänen henkilökohtainen etunsa voi asiassa joutua ristiriitaan killan edun kanssa. Esteellisen jäsenen on kokouksessa ilmoitettava esteellisyydestään ja poistuttava kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Jäsenen esteellisyydestä voidaan myös tehdä esteellisyysmuistutus, jolloin kokous ratkaisee jäsenen esteellisyyden. Kokouksen henkilövalinnoissa esteellisyyttä ei huomioida. Yhdistyslain 26 § mukaan myös: “Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.”

5 § Asioiden ottaminen kokoukseen

Killan hallitus päättää killan kokouksen esityslistalle otettavat asiat, lukuunottamatta kohdassa “ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN” päätettyjä muutoksia. Jäsenet voivat tehdä aloitteita killan hallitukselle kokoukseen otettavista asioista toimittamalla aloitteen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Killan hallitus käsittelee aloitteet kokouksessaan ja vastaa aloitteen tekijälle. Asiat esittelee lähtökohtaisesti hallitus. Hallitus tekee päätösesitykset, lukuunottamatta kohdassa “ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN” lisättyjä kohtia, joihin kokous tekee päätösesitykset. Päätöksessä vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden toimijoille päätösesitys tehdään kokouksessa.

6 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja, joka on killan varsinainen jäsen. Ennen puheenjohtajan valintaa kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen sihteerinä toimii kokouksen valitsema varsinainen jäsen. Kokouksen alussa valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Kokouksen alussa valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ääntenlaskijoiksi. Ääntenlaskijat eivät voi samanaikaisesti toimia pöytäkirjantarkastajina.

7 § Päätösehdotukset

Päätösehdotusten äänestysjärjestys määrätään killan sääntöjen 14 § mukaan. Kokouksessa tehtyä päätösehdotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta mukaan äänestyksiin. Kannatus ilmaistakoon pyydetyllä kannatuspuheenvuorolla.

8 § Äänestykset

Äänestyksissä ja vaaleissa toimitaan killan sääntöjen 14 § ja 15 § määräämällä tavalla. Ääntenlaskennassa toimitaan killan sääntöjen 16 § määräämällä tavalla.

9 § Pöytääminen

Esillä oleva asia voidaan pöydätä tai palauttaa hallitukselle käsittelyyn yksinkertaisella äänienemmistöllä. Kun asia pöydätään, se otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa sellaisenaan. Jo pöydättyä asiaa ei voi pöydätä uudelleen. Kun asia palautetaan hallitukselle käsittelyyn, hallitus valmistelee asian uudelleen ja tuo sen kokoukseen.

10 § Pöytäkirja

Kokouksen sihteeri pitää kokouksesta päätöspöytäkirjaa, johon merkitään kokouksessa tehdyt päätökset ja esitykset sekä mahdolliset äänestykset. Pöytäkirjantarkastus tehdään killan sääntöjen 13 § mukaan.

11 § Toivomusponnet

Jäsenet voivat esittää hallitukselle toivomusponsia. Kannatetuksi tulleista ponsiehdotuksista on äänestettävä. Hallituksen tulee vastata ponsiin seuraavassa kokouksessa.

III Hallituksen, teekkarivaltuuston edustajien sekä toimikuntien nimittäminen ja vapauttaminen tehtävistään

12 § Teekkarivaltuuston edustajat

Kokous valitsee Tampereen Teekkarit ry:n teekkarivaltuustoon killan edustajat sekä varaedustajat. Kokous voi tarvittaessa vapauttaa edustajan tehtävistään tai täydentää edustajien kokoonpanoa.

13 § Toimikunnat

Kokous voi nimittää tiettyihin tehtäviin erityisiä toimikuntia. Toimikunta on velvollinen raportoimaan tehtävänsä toteuttamisesta kokoukselle ja dokumentoimaan toimintaansa. Kokous nimittää toimikunnat määräajaksi. Kokous voi tarvittaessa vapauttaa toimikunnan tehtävistään tai täydentää toimikunnan kokoonpanoa.

14 § Hallituksenmuodostaja

Kokous valitsee henkilövaalissa hallituksenmuodostajan, jonka tehtävänä on muodostaa hallitus. Vaalin pohjana ovat kokouksessa tehdyt ehdotukset. Vaalit käydään aiemmin mainitun killan sääntöjen 14 § ja 15 § määräämällä tavalla.

15 § Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja sen tehtävät määräytyvät killan sääntöjen § 17 mukaan.

16 § Esitys hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksenmuodostaja esittää samassa kokouksessa asiakysymyksenä ehdotuksensa hallituksen henkilökokoonpanoksi. Jos kokous hyväksyy ehdotuksen, on hallituksenmuodostaja nimetty hallituksen puheenjohtajaksi ja ehdotuksessa mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi. Jollei kokous hyväksy esitystä, annetaan hallituksenmuodostajalle uusi mahdollisuus esittää hallitusehdotusta. Jollei sitäkään hyväksytä, annetaan hallituksenmuodostajalle vielä kolmas mahdollisuus esittää hallitusehdotusta. Mikäli sitäkään ei hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksenmuodostajan vaali. Hallituksen muodostaminen voidaan antaa uudelleen tehtäväksi aiemmin hylättyjen hallitusesitysten tehneelle hallituksenmuodostajalle. Menettelyä jatketaan, kunnes kokous hyväksyy hallituksenmuodostajan tekemän ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

17 § Hallituksen jäsenen vapauttaminen tehtävästään

Hallituksen jäsenen voi vapauttaa tehtävästään killan sääntöjen 17 § määräämällä tavalla.

IV Erityisiä määräyksiä

18 § Työjärjestyksen muuttaminen

Tätä työjärjestystä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään killan kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. Työjärjestyksen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

19 § Työjärjestyksen voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan killan kokouksen päätöksellä 27.04.2021.

tyoejaerjestys.txt · Last modified: 2021/05/16 18:17 by ple