User Tools

Site Tools


killan_vanhat_saeaennoet

Säännöt (ennen killan rekisteröitymistä 27.12.2017)

Killan säännöt tekstimuodossa:

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

§ 1

Yhdistyksen nimi on Tampereen TietoTeekkarikilta, lyhennettynä TiTe. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Kilta on Tampereen teknillisen yliopistonylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

§ 2

Kilta on perustettu 14.5.1991.

§ 3

Killan kotipaikka on Tampere.

§ 4

Killan virallinen kieli on suomi.

§ 5

Killan tarkoituksena on edistää tietotekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.

§ 6

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, illanviettoja ja opintomatkoja. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hallintoelimiin ja henkilökuntaan.

§ 7

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

§ 8

Kilta on toiminnastaan vastuussa ensisijaisesti TTYY:n hallitukselle.

II LUKU Jäsenet ja maksut

§ 9

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

§ 10

Killan varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n jäsen.

§ 11

Jokainen killan toiminnasta kiinnostunut TTYY:n jäsen on oikeutettu liittymään killan varsinaiseksi jäseneksi maksamalla killan jäsenmaksun.

§ 12

Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun.

§ 13

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä.

Killan kunniajäsen voi olla myös killan varsinainen jäsen, mikäli hän on TTYY:n jäsen.

§ 14

Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan vaalikokous.

Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan vaalikokous.

Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

§ 15

Luopuessaan TTYY:n jäsenyydestä luopuu killan varsinainen jäsen myös killan jäsenyydestä. Jäsen voi halutessaan luopua killan jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti killan kokouksen pöytäkirjaan.

Luopuessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

§ 16

Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin.

§ 17

Killan varsinaisen jäsenen tulee maksaa killan jäsenmaksu kyseisen lukuvuoden syyskuun loppuun mennessä, muutoin hänen katsotaan eronneen killasta. Kannatusjäsenen katsotaan luopuneen killan jäsenyydestä, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä.

§ 18

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa ja asiasta on keskusteltava etukäteen TTYY:n hallituksen kanssa.

§ 19

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

III LUKU Killan kokoukset

§ 20

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus.

§ 21

Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

käsiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

§ 22

Vaalikokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on ainakin:

valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valittava toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä päätettävä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun suuruus päätettävä killan kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle hyväksyttävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

§ 23

Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

§ 24

Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

§ 25

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä, kuitenkin vähintään yksi (1) henkilö enemmän kuin on hallituksen jäsenmäärä.

§ 26

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

§ 27

Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestelyt ja vaalit

§ 28

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

§ 29

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

§ 30

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

§ 31

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

§ 32

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

§ 33

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon - äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa - äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

§ 34

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

§ 35

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

§ 36

Hallituksen tehtävänä on:

johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi kutsua killan kokoukset koolle päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi

§ 37

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

§ 38

Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokouksesta on ilmoitettu hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

§ 39

Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

§ 40

Killan hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään 12 kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

§ 41

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 42

Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous

§ 43

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

§ 44

Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII LUKU Erityisiä määräyksiä

§ 45

Killan kokouksen tai hallituksen päätöksestä on killan varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kiltaa koskevien määräysten vastainen. Valitus TTYY:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta killan hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

§ 46

Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.

§ 47

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

§ 48

Kilta katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut killan kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

§ 49

Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TTYY:lle käytettäväksi TTYY:n alayhdistysten toiminnan tukemiseen.

§ 50

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TTYY:n edustajisto on sen vahvistanut.

§ 51

Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

§ 52

Nämä säännöt on TTYY:n edustajisto hyväksynyt 14.3.2012.

killan_vanhat_saeaennoet.txt · Last modified: 2018/01/22 17:28 by zyrk